קופת משכנות יעקב בית שמש

Learn About the kupa
Call Us Today: 02-999-1500EMAIL: a9991500@gmail.com

A Personal Letter

Dear chaverim ,close yedidim and friends of the Kupa שיחיו

I deeply appreciate all of the care and concern that you constantly show for the less fortunate and sick members of our community who are in such dire need of help; it is really special that you are so connected to the Kupa and so proactive in your tzedaka giving.

As we approach the Chaggim period we face great difficulties in providing the huge sums needed to ensure that we can respond to the inundation of requests and the myriad of needs that face our community . The telephone calls that I am receiving paint a bleak picture for many many families – some of whom you might know.

We are asking that those who are able, set aside a portion of their Yom Tov seudos for the benefit of our neighbors who are in real trouble.
We hope and daven that this is the final push before Moshiach comes. and be the zechus that we need to usher it in.So if you are able make a donation now by transfer to-

kupa shel tzedokoh ”mishkenos yaakov”
Bank Mercantile  (17) – Branch 725 – Account 83383710
or CLICK HERE

May Hashem grant you and your family a happy and uplifting Chag in constant good health and continued success in all of your endeavors – spiritual and physical. We, at the Kupa, thank you personally for the koach that you give us to continue with the difficult task of hearing and meeting the needs of so many unfortunate tzaros. It is a great source of chizuk to be a conduit for the unique and super special community that we represent.

זכות הצדקה יעמוד לכם ולמשפחתכם להיות מחוסנים מכל מחלה ,מגיפה ופגע רע ויחולו עליכם כל הברכות הכתובות בתורה לנותני צדקה – ויתקיים בכם דברי חז”ל הקדושים ש”צדקה תציל ממות” ו”מגן מחבלי משיח” ויה”ר שאך טוב וחסד ירדוף אותכם כל ימי חייכם עם נחת דקדושה מכל ילדיכם מתוך בריות והרחבה ויה”ר
שנזכה יחד לקדם פני משיח צדקינו בקרוב ממש

We wish you all a Kesiva VaChasima Tova, and a Good Yom Tov,

Shimon Kovalsky,
Rafi Broide,
Chanoch Davidman