קופת משכנות יעקב בית שמש

Learn About the kupa
Call Us Today: 02-999-1500EMAIL: a9991500@gmail.com

A Personal Letter

 

Dear friends ,close yedidim whose companionship and smiles I miss terribly.

I deeply appreciate all of your care and concern that you constantly show for the less fortunate and sick members of our community who are in such dire need of help; it is really special that you are so connected to the Kupa and so proactive in your tzedaka giving.

As we approach this Chag we face a crisis the likes of which our community has never before been stricken. The telephone calls that I am receiving paint a bleak picture for many many families – some of whom you certainly know.

We are asking that those who are able should set aside a portion of their Yom Tov seudos for the benefit of our neighbors who are in real trouble.
We hope and daven that this is the final push before Moshiach comes and that this may be the last opportunity to give ”Kimcha D’pischa” and may be the zechus that we need to usher it in.So if you are able’ make a donation now by transfer to-

kupa shel tzedokoh ”mishkenos yaakov”
Bank Mercantile  (17) – Branch 725 – Account 83383710
or CLICK HERE

May Hashem grant you and your family a happy and uplifting Chag in constant good health and continued success in all of your endevors – spiritual and physical .May our kehilla be zocheh to reunite very soon in שבח והודאה that the tzarah has passed and we are back together to enjoy each other’s company with renewed appreciation of the unique and super special community that we are part of – each one bringing their special qualities to the shul – (and of course get the chofetz chaim back on track!!!)
I’m sure that Moshiach will want to daven in our shul!!!!

זכות הצדקה יעמוד לכם ולמשפחתכם להיות מחוסנים מכל מחלה ,מגיפה ופגע רע ויחולו עליכם כל הברכות הכתובות בתורה לנותני צדקה – ויתקיים בכם דברי חז”ל הקדושים ש”צדקה תציל ממות” ו”מגן מחבלי משיח” ויה”ר שאך טוב וחסד ירדוף אותכם כל ימי חייכם עם נחת דקדושה מכל ילדיכם מתוך בריות והרחבה ויה”ר שנזכה יחד לקדם פני משיח צדקינו בקרוב ממש.

All the best.
Thank you so much
Rafi Brodie
Kupa Shel Tzedokoh ”Mishkenos Yaakov”